Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu
Czad cichy zabójca

Czad cichy  zabójca

„Czad cichy  zabójca”

 

 Dla strażaków w całej Polsce sezon grzewczy to okres  zwiększonego zagrożenia pożarowego  związanego z ogrzewaniem lub dogrzewaniem budynków.

W związku ze  złym  stanem  technicznym  urządzeń grzewczo – kominowych i ich niewłaściwą  eksploatacją strażacy KM PSP w Świnoujściu  w  sezonie grzewczym 2017/2018   interweniowali 18   razy , a w tym 9 razy do zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla.  Dlatego warto przypomnieć zasady bezpieczeństwa pożarowego związane z okresem grzewczym.

 

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 34   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca  2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowani:

 • co najmniej raz na 3 miesiące - od palenisk  opalanych paliwem stałym, 
 • co najmniej raz na 6 miesięcy -  od palenisk  opalanych paliwem płynnym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest utrzymanie obiektów budowlanych w dobrej kondycji technicznej. Dlatego też ustawodawca art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1332 z późn. zm.) nałożył na właścicieli , zarządców obiektów budowlanych obowiązek poddawania okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności  m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych  należy powierzyć osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez izbę rzemieślniczą , a więc kominiarzom. 

 

Dlaczego dochodzi do zaczadzeń?

            Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:ich nieszczelności,

 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

 

 Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

 

 Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, Państwową Straż Pożarną ),
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu, należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 8000
Wprowadzony przez: Witold Kalisz
Data opublikowania: 2009-02-02 10:44:26
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-30 09:40:00 Tomasz Wojciechowski
2009-02-02 10:48:13 Witold Kalisz
2009-02-02 10:46:09 Witold Kalisz
2009-02-02 10:45:08 Witold Kalisz Publikacja artykułu